Google
 

lunes, diciembre 1

ARE A OLESA: NECESSITEM HABITATGE PROTEGIT

Les Àrees Residencials Estratègiques es desprenen del Pacte Nacional per l’Habitatge i el Decret lle 1/2007 de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria d’habitatge, que han estimat en un total de 440.000 llars, les necessàries per cobrir les demandes d’habitatge protegit durant els propers 10 anys. La magnitud d’aquesta demanda no pot ser coberta únicament amb els mecanismes ordinaris existents i la Generalitat de Catalunya ha volgut assumir la creació de més sòl destinat a la construcció d’habitatge protegit mitjançant la creació de les Àrees Residencials Estratègiques.

Concretament una Àrea Residencial Estratègica és una nova figura del planejament urbanístic destinat a produir el sòl residencial necessari per atendre el dèficit actual d’habitatges de protecció així com les demandes futures. Les característiques principals d’una zona ARE són les següents:
  • Una densitat mínima de 50 habitatges per hectàrea.
  • Un mínim del 50% dels habitatges han de ser de protecció oficial. Cal recordar que en l’actualitat tota urbanització que es desenvolupi i no sigui ARE només ha de destinar el 20% dels habitatges a la protecció oficial.
  • Cessió de l’aprofitament incrementada al 15%. Totes les urbanitzacions no ARE només han de destinar un 10%.
  • Desenvolupament d’equipaments i serveis en paral·lel a la urbanització del sector. Fins ara tota urbanització ha desenvolupat primer habitatges i desprès serveis, amb el conseqüent retard en els serveis demandats pels nous veïns. Per primera vegada, la normativa estableix que en les ARES els serveis com ara escoles, zones esportives o centres mèdics han de desenvolupar-se en paral·lel a la urbanització i es financen amb la cessió de l’aprofitament.

Pel que fa al nombre d’ARES que es preveuen desenvolupar a Catalunya, tot i que algun municipi ha renunciat, en l’actualitat la Generalitat preveu desenvolupar 100 ARES a 84 municipis de tot Catalunya.

L’àmbit de l’ARE d’Olesa de Montserrat inclou el sòl del SUPR1, SUPR8 i SUPS1, donant continuïtat a l’Eixample Olesà. Perquè ens ubiquem, es tracta dels terrenys existents entre l’actual traçat de la C-55 i el barri de la Central. L’ARE té una superfície exacta de 15,40 hectàrees i preveu la creació de 899 habitatges, el que es tradueix en una densitat d’uns 60 habitatges per hectàrea. Aquests 899 habitatges estan distribuïts en 442 habitatges lliures i 457 habitatges protegits amb un preu aproximat de 102.000 € per habitatge de 70m2.

L’ARE d’Olesa també preveu la reserva de 19.000 m2 destinats a equipaments com un centre educatiu, un centre socio-cultural i una zona esportiva amb camp de futbol. Tanmateix, es preveu la reserva de 31000 m2 destinats a zones verdes, de 6916 m2 destinats a aparcament i una reserva viària destinada a xarxa de bicicletes. Per últim es preveu la creació d’una zona de serveis enfocada a dinamitzar l’activitat econòmica i generar ocupació.

Cal afegir que la zona a la que s’ubica l’ARE ja esta definida com a urbanitzable en el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat l’any 1993. En aquest sentit, el PGOU preveu la construcció de 597 habitatges dels quals només es destinarien a protecció oficial 119 habitatges en front dels 457 que es preveuen en l’ARE.

No és la meva intenció en aquest article enganyar a ningú o simplement comentar les bondats d’aquesta actuació, és cert que també genera inconvenients com ara el increment de densitat o les afectacions a 9 habitatges existents en l’actualitat a la zona. En relació a les afectacions dels 9 habitatges existents a l’àmbit, la proposta actual de la Generalitat, passa per indemnitzar als propietaris pels seus habitatges, mantenint l’aprofitament que els correspongui en relació als m2 quadrats de la seva propietat en el desenvolupament del sector. A més, cal afegir, que aquests habitatges estan, de totes formes, afectats pel nostre Pla General, amb independència de que es desenvolupi o no la zona ARE.

En conclusió considero que en l’actualitat són més els avantatges que els inconvenients que genera l’Àrea Residencial Estratègica per a Olesa. Tot i així, des del govern de l’Ajuntament hem de continuar treballant per reduir a la mínima expressió els inconvenients que en l’actualitat pugui plantejar aquesta proposta. Es per això que hem plantejat les següents actuacions:
  • Reunió de treball amb els propietaris afectats per consensuar alternatives que redueixin, en la mesura del possible, els habitatges afectats, plantejant al·legacions conjuntes entre els veïns i el propi Ajuntament.
  • Treballar conjuntament i per la via de les al·legacions en la reducció de la densitat per hectàrea plantejada per la Generalitat reduint el nombre d’habitatges compresos en la proposta actual, acostant-nos més a la densitat mínima plantejada per la normativa de 50 habitatges per hectàrea.

Sota el meu parer, si som capaços d’assolir aquests objectius haurem reduït a la mínima expressió els inconvenients de les ARES mantenint tots els avantatges que aporta a Olesa i que es tradueixen fonamentalment en una proposta seriosa i contundent de creació d’habitatge protegit a un preu raonable que pot garantir el dret a l’emancipació dels joves de la nostra ciutat.