Google
 

martes, mayo 4

AZUZANDO EL MIEDO

Hace unos meses la dirección del PP de Catalunya explicaron que iban a centrar su campaña electoral en las próximas autonómicas en cuestiones como la Seguridad Ciudadana y la Inmigración. El Sr. Manfredi, concejal del PP de Olesa y leal servidor del aparato de su partido, ha aprendido bien la lección y en seguida se ha puesto manos a la obra a cuestionar la Seguridad de Olesa. Pero que nadie se equivoque no lo hace con la voluntad de mejorar su pueblo, sino porque des de la Dirección del PP le han explicado que azuzando el miedo se ganan votos.

Cabe recordar, que a lo largo de la historia y en tiempos de crisis la derecha siempre ha azuzado el miedo para conseguir el voto ya sea atacando a la inmigración o cuestionando la seguridad. A modo de ejemplo podemos ver el ascenso de la ultraderecha en Francia y en Austria en las últimas elecciones. Asimismo, también podemos tener en cuenta las previsiones de incremento en votos para partidos como Plataforma per Catalunya, que centran su discurso en el ataque a los inmigrantes.

Esta estrategia ha sido adoptada por el PP de Olesa, es por este motivo que en los últimos meses se han podido leer diversos artículos del PP en los que se cuestiona la seguridad en Olesa. Como han podido comprobar en el último número del 08640 en un artículo firmado por el Sr. Jordi Manfredi, se plantea que hay pocos efectivos de la policía local, que éstos no cuentan con los medios necesarios y que el presupuesto en materia de seguridad ciudad se ha visto recortado en el 2010. Lo que olvida decir el Sr. Manfredi es que tenemos uno de los índices de delincuencia más bajos de la comarca y que Olesa, según los datos de que disponemos, es una ciudad tranquila. También olvida decir el Sr. Manfredi que en nuestro término municipal los delitos y las faltas cometidas durante el 2009 han disminuido de forma sustancial respecto al 2008, algo que pone de manifiesto que Olesa es un pueblo seguro. También olvida decir que con la incorporación de los 6 nuevos agentes (son 6 y no 5) Olesa contará con la plantilla de la policía local más grande de su historia. Cabe mencionar, que el Sr. Manfredi, en representación del PP ha asistido a diversas reuniones de la Junta Local de Seguridad y por tanto, conoce todos estos datos.

En su artículo, el responsable del PP afirma que si el Partido Popular gobierna Olesa será una ciudad segura. No es la primera que hacer una afirmación absurda, hace meses nos sorprendía con un panfleto en el que aseguraba que en caso de gobernar contratarían al doble de policía. Hagamos números, la plantilla de la Policía Local cuesta exactamente 1,5 millones de euros a las arcas municipales, por tanto, doblar la plantilla supone dedicar otros 1,5 millones de euros del presupuesto, que, como ustedes comprenderán en un contexto de crisis y disminución de los ingresos es materialmente imposible. En consecuencia no logro entender exactamente a través de que hecho milagroso un eventual gobierno del PP en Olesa mejoraría la seguridad si ha quedado acreditado que Olesa es un pueblo tranquilo y si su principal propuesta para conseguirlo es irrealizable.

Vaya por adelantado que la Seguridad Ciudadana es una prioridad para el Gobierno Municipal y que nuestras puertas siempre han estado abiertas a propuestas que nos permitan mejorar Olesa, pero hay que decir que hasta la fecha no hemos recibido ninguna propuesta del PP de Olesa, ni siquiera en las Juntas Locales de Seguridad a las que han asistido.

Acabaré estas líneas recordando la canción de Serrat “los macarras de la moral” que me parece muy adecuada y que les recomiendo que escuchen.

“…te acosan de por vida
azuzando el miedo
pescando en el rio turbio
del pecado y la virtud
vendiendo gato por liebre…
…son la salsa de la farsa
el meollo del mal rollo…
…del recelo y del canguelo
los macarras de la moral.”

sábado, noviembre 21

MES MENTIDES DEL BLOC OLESÀ


Es curiós com algunes persones manipulen la realitat i l’adeqüen als seus interessos. És igualment curiós com simplement agafant algunes paraules grandiloqüents i barrejant-les amb una manipulació intencionada de la realitat es pot arribar a insinuar greus acusacions sobre terceres persones.

Això és el que passa amb el darrer article publicat pel Bloc Olesà a la seva pàgina web a on vinculen mentides amb insinuacions de corrupció envers la meva persona. I tot això perquè? Doncs simplement perquè l’encarregat d’obres de la llar d’infants la baldufa no va deixar accedir a les Sres. Pilar Puimedon i Georgina Muñoz a les obres de construcció de la nova llar d’infants.

El primer que ens hem de preguntar és si dos Regidores del Govern o de l’Oposició poden accedir a qualsevol obra sense notificar-ho al coordinador de Seguretat i Salut, sense portar els Equips de Protecció Individual pertinents, sense conèixer el Pla de Seguretat i Salut o simplement sense anar acompanyats per la Direcció d’Obres. Evidentment tota la normativa sectorial és molt estricta en matèria de control d’accessos. De fet, que hagués passat si el encarregat d’obres permet l’accés de les dues persones sense coneixement del Coordinador de Seguretat i pateixen un accident?

Dit això passem a analitzar les mentides vessades pel Bloc en el seu article. En primer lloc, cal aclarir que tots els Grups Municipals, del govern i l’oposició saben que poden visitar qualsevol de les obres que s’estan executant a Olesa. Per fer-ho només ho han de notificar a la Regidoria d’Ordenació i Disciplina Urbanística que organitzarà una visita a les obres que ho demanin acompanyats per la Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut. Això s’ha comunicat a tots els grups municipals en diferents Juntes de Portaveus. En segon lloc, cal aclarir que en Junta de Portaveus celebrada el darrer dijous dia 19 de novembre es va tractar la qüestió de l’accés no autoritzat de les Regidores del Bloc Olesà a les obres de la llar d’infants La Baldufa i que en aquella reunió el Regidor Joan Segado va manifestar que l’encarregat de l’obra havia prohibit el accés de les regidores del Bloc Olesà per tenir instruccions de l’Arquitecte Director de les obres. Es curiós com un dia després publiquen un article en el que diuen que qui prohibeix el seu accés és el Regidor. No cal, ni tant sols preguntar-se qui menteix, és evident. La versió del Sr. Joan Segado un dia abans té sentit, l’altre és simplement una versió intencionada i manipulada de la realitat amb la única voluntat d’acusar de manca de transparència al Govern Municipal.

En conclusió, les Regidores del Bloc Olesà, com qualsevol altre membre del Consistori poden visitar totes les obres que s’estan executant a Olesa. Per fer-ho només ho han de notificar a la Regidoria, per tal que ho posi en coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció Facultativa i els proporcioni els equips de protecció individual. Aquest és el procediment habitual quan fem alguna visita d’obres amb veïns, diputats, regidors del govern o el propi alcalde. Perquè hauria de ser diferent amb les Regidores del Bloc Olesà?

Per acabar l’article, només hem queden algunes reflexions per compartir amb els lectors: Qui té un comportament poc transparent presentant-se a visites d’obres sense notificar-ho a ningú? Qui és qui no compleix la llei obviant la llei de Prevenció de Riscos Laborals i personant-se a les obres sense autorització ni coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut?

L’Únic comportament poc transparent i antidemocràtic és el de les Regidores Puimedon i Muñoz, que pensen que el seu carnet de Regidors les habilita per incomplir qualsevol tipus de llei. Dóna igual que la resta de mortals: regidors del govern, treballadors de l’obra, proveïdors, etç. hagin de complir la llei en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, elles tenen una cartolina retallada en forma de carnet que les habilitat com a Regidores per saltar-se la llei i si algú les hi impedeix és antidemocràtic, poc transparent i, fins i tot corrupte.

martes, mayo 12

SOBRE EL CARRER ALFONS SALA

Com ja deuen saber pels diferents mitjans de comunicació, el carrer Alfons Sala, ja s’ha obert al trànsit i funciona amb tota normalitat. Ara que s’han acabat les obres de reparació i millora del carrer Alfons Sala és el moment de fer una reflexió en profunditat sobre tot el que ha succeït durant els quatre anys que el carrer ha estat tancat al tràfic i explicar-ne la seva història.

A l’any 2005, es va adjudicar l’obra d’urbanització del carrer a l’empresa constructora VOPI-4. Les obres comencen al mes de febrer del mateix any i van evolucionant amb una certa “normalitat”, tot i que, els veïns ja anaven advertint a l’Ajuntament dels diferents problemes que detectaven en l’execució de les obres. El mes de juliol del mateix any, quan l’empresa vol donar per finalitzades les obres, un grup de veïns del carrer presenten un document a l’Ajuntament, que inclou reportatges fotogràfics, en el que posen de manifest un seguit de defectes del carrer (cantonades malament executades, irregularitats en els nivells i les cruïlles, estanquitat d’aigua, dèficit de l’asfalt, xamfrans trencats, etç). La veritat, es que en aquell moment, tampoc es fa massa cas del que plantegen els veïns, tot i que es demanen diversos informes al respecte que apunten a que aquests problemes són interpretables i subsanables.

Cal aclarir, però, que el principal problema del carrer encara no s’havia detectat, tal i com es va poder comprovar al mes de setembre del 2005, moment en que es van enfonsar parts de l’asfalt del carrer. Tampoc llavors es va detectar l’origen real del problema, els desperfectes es van imputar tècnicament a una mala compactació del terra en alguns punts, quelcom que va portar a reparar únicament aquells punts que s’havien enfonsat.

Es en aquell moment, quan algun polític pregunta per l’execució de les obres i demana una còpia del llibre d’ordres que es detecta que no existeix l’ esmentat llibre i que, per tant, el seguiment de les obres per part de la Direcció Facultativa, no havia estat diguem-ne “molt acurat”. Allò va portar als responsables polítics a demanar noves proves tècniques, incloses inspeccions dels col·lectors amb càmeres. Va ser en aquell moment quan es va començar a veure la punta de l’ iceberg del problema real: l’estat del clavegueram. Tot i així, no es va dimensionar correctament l’abast dels desperfectes.

Com a conseqüència d’aquestes inspeccions s’ordenen reparacions del clavegueram i l’asfalt en el tram del carrer Alfons Sala comprés entre Metge Carreras i Cebrià Montserrat que l’empresa executa entre els mesos d’octubre i desembre de 2005. En finalitzar aquestes reparacions, acceptades per la Direcció Facultativa com a suficients, s’encarrega un informe pericial a la oficina tècnica de cooperació de la Diputació de Barcelona. Aquest informe que entra per registre a l’Ajuntament d’Olesa en data 1 de març de 2006 determina que existeixen greus deficiències en les obres executades, especialment pel que fa al clavegueram i les escomeses existents.

A partir d’aquest moment comença tot un procediment administratiu i jurídic que dura més de dos anys i que passa per diferents fases. La creació d’una comissió d’investigació, el cessament i la incoació d’expedients disciplinaris a la direcció facultativa, la contractació d’una nova direcció facultativa, l’elaboració de nous informes per part d’aquesta nova direcció que dimensionen realment l’abast del problema als col·lectors i les escomeses dels habitatges. És en aquest moment i amb aquests informes quan es detecta la magnitud del problema.

Amb tot això a la taula, l’Ajuntament va encetar una negociació amb l’empresa constructora per tal d’arribar a un acord de reparació que mai es va executar. Tot això amb un bombardeig constant de recursos, al·legacions i contenciosos administratius interposats per l’empresa constructora que han fet que tot els procés administratiu, extens en si mateix, s’allargués encara més.

Les actuacions que hem fet des de l’actual govern, d’ençà que vam assumir les nostres responsabilitats, també han durat molt, però s’han fet amb tota la seguretat jurídica. En primer lloc es va decidir resoldre el contracte amb l’empresa constructora i es van executar l’aval i la darrera certificació d’obres en concepte de danys i perjudicis, quelcom que va requerir d’un informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya que va trigar més de quatre mesos però que va donar la raó a l’Ajuntament. Posteriorment i d’acord amb els veïns es va redactar el nou projecte de reparació i millora del carrer i per últim es va adjudicar l’obra a la nova empresa constructora. En aquest cas, igual que en l’anterior amb un bombardeig constant de recursos, al·legacions i contenciosos interposats per l’empresa que havia executat malament les obres i que va allargar molt més tots els terminis.

Finalment, al gener del 2009 s’iniciaven les obres de reparació i millora que van finalitzar en data 24 d’abril. Aquestes noves obres s’han realitzat amb un seguiment exhaustiu per part de la Direcció Facultativa, l’Ajuntament i els veïns que han participat en totes les visites d’obres.
Ara el carrer Alfons Sala ja esta reparat, finalitzat i obert al trànsit, tot i que la seva història continuarà durant força temps. De moment l’Ajuntament ja ha guanyat el primer judici contra l’empresa, però encara en queden dos. El meu desig i suposo que el de molts altres és guanyar aquests dos judicis i fer pagar a l’empresa que va fer les obres malament fins l'últim cèntim d’euro que ens han costat aquestes reparacions.

Aquesta és la història del que ha succeït al carrer Alfons Sala d’una forma mes o menys resumida. De tota aquesta informació cadascun pot treure les seves pròpies conclusions, les meves són les següents:

Tots aquest problemes es podien haver resolt durant l’execució de l’obra al 2005, només hauria calgut un seguiment acurat per part dels responsables. A partir d’aquí, un cop acabada l’obra i amb la poca voluntat de col·laboració mostrada per l’empresa la cosa és complica i s’allarga molt. Durant aquests anys s’han seguit tots els tràmits necessaris i obligatoris per poder executar les reparacions amb totes les garanties.

Això no vol ser, ni és, una excusa sobre la gestió que s’ha desenvolupat des del Govern Municipal. Crec sincerament que ens cal fer, a tots plegats, una mica d’autocrítica sobre el que ha estat la situació del carrer Alfons Sala. Possiblement, la classe política d’Olesa no ha estat a l’alçada de les circumstàncies. El Govern anterior, per no escoltar als veïns i resoldre el problema quan es podia fer de forma ràpida i diligent. El Govern actual, per no haver estat capaç de trobar una solució més ràpida. I l’Oposició per limitar-se a sucar pa, a treure tot el profit electoral possible, sense plantejar ni una sola alternativa, ni una sola proposta que permetés resoldre el problema del carrer abans.

Pel que fa a la depuració de les responsabilitats, crec que ja s’ha fet. Les tècniques mitjançant la incoació d’expedients disciplinaris i les polítiques a les eleccions municipals. Es aquí, a on els polítics i els nostres partits assumim les conseqüències de la nostra gestió.

No voldria acabar aquest llarg article sense fer una menció als veïns del carrer. Exemple de reivindicació i de lluita per la millora del seu carrer. La seva tenacitat ha estat més que acreditada, però també el seu respecte i la seva coherència. Crec que han sabut demostrar que es pot reivindicar sense faltar al respecte. El temps ha demostrat que tenien tota la raó. També vull agrair-los la seva implicació i la seva col·laboració en l’execució de les obres. Cada divendres, a les 16.00 hores i de forma voluntària, una petita representació dels veïns ha assistit a la visita d’obres, han contribuït a l’anàlisi dels problemes que anaven apareixent i han participat en les decisions que s’han anat prenent. Sempre amb coherència, sempre amb responsabilitat.

domingo, marzo 29

EL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL GENERARÁ EN OLESA 252 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

El Fondo Estatal de Inversión Local es una de las medidas adoptadas por el gobierno socialista para luchar contra la crisis económica. Consiste en la realización de obra pública que genere empleo a través de los Ayuntamientos. De esta manera se consiguen dos objetivos: mejorar la financiación local y reactivar la economía.
Con esta finalidad el Gobierno Socialista aprobó en el mes de noviembre un crédito extraordinario de 8.000 Millones de Euros a distribuir entre todos los pueblos y ciudades del País aplicando criterios de población (177 € por habitante). En el caso de Olesa el importe máximo a solicitar era de 3.939.228 €.
Entre los meses de Diciembre y Enero el Ayuntamiento de Olesa, en una carrera contrarreloj, ha elaborado y presentado 21 proyectos. Todos han sido ya aprobados por el Ministerio de Administraciones Públicas y a partir del 15 de abril se iniciaran las obras.
En Olesa, la totalidad de los recursos económicos se han destinado a las calles, las plazas y los parques públicos, y supondrán la creación de más de 115 nuevos espacios de aparcamiento gratuitos. Entre los 21 proyectos cabe destacar inversiones tan importantes como la nueva urbanización de la Rambla Catalunya, la remodelación de los parques de Poble Sec y Las Planas, la reparación de las calles Sant Pere y Margarida Biosca, la creación de una rambla peatonal en la carretera de La Puda y las mejoras en el alumbrado público. Todos estos proyectos representan el cumplimiento de gran parte de los compromisos electorales del PSC en las últimas elecciones municipales.
Cabe destacar que estos 21 proyectos generan 252 nuevos puestos de trabajo, que esperamos sirvan para paliar la elevada tasa de paro que tiene Olesa. Aprovecho desde estas líneas para informar a todas aquellas personas en situación de desempleo que pueden dirigirse al Departamento de Promoción Económica para informarse de estas ofertas de trabajo.
Os dejo las imágenes del alguno de los proyectos:
Para más información respecto de los proyectos que se realizaran en Olesa podéis consultar la presentación en power point que hay colgada en la página web del Ayuntamiento de Olesa: www.olesam.cat

viernes, marzo 6

HEM RETALLAT LA CARTOLINA!!!!

Ja us ho deia jo en un post anterior que la petició per part del Bloc Olesà de carnets i pins pels Regidors acabaria amb cartolina retallada i plastificada. Semblava broma, oi? Doncs no era broma, el govern ha fet cas a una de les principals reivindicacions del principal partit de la oposició, ja els varem adreçar una carta per tal de conèixer exactament el nombre de pins que necessiten i una treballadora de l’Ajuntament ha destinat unes quantes de les seves hores de feina a imprimir i retallar cartolines per tal de fer carnets a tots els Regidors i Regidores, que tal i com informaven els companys del Bloc des de la seva plana web, era una de les seves principals reivindacions.
A mode de prova us deixo una fotografia del meu carnet com a Regidor. Continuo pensant que no serveix per a res, més enllà de fer perdre el temps a una treballadora, però bé si era el que el Bloc volia, com a mínim ara no diran que el govern no els escolta ni el fa cas...


lunes, febrero 9

EL NOU TANATORI AVIAT SERÀ UNA REALITAT

En el darrer Ple Ordinari del mes de Gener es va aprovar la creació i establiment del servei de cementiri municipal, el primer pas per poder gaudir d’un Tanatori a Olesa de Montserrat, que podria estar en funcionament durant el primer semestre del 2010.

La ubicació definitiva d’aquest equipament està prevista a les instal·lacions de l’actual cementiri de Can Singla, quelcom que havia estat consensuat a la Comissió Informativa d’Urbanisme i oferirà els serveis de sales de vetlla, crematori i oratori multiconfesional. Cal últim punt, molt important, atès que fins ara, tots aquells que volguessin celebrar un funeral laic no disposaven de cap espai adient per desenvolupar-lo.

Aquesta actuació suposa la creació d’un servei indispensable pels olesans i les olesanes que fins ara havien de recórrer a les instal·lacions del tanatori de Martorell per vetllar els seus difunts.

Una vegada més, el principal partit de l’oposició, en comtes d’oferir el seu suport per assolir aquest equipament, no fa mes que qüestionar el govern, les instal·lacions i la documentació existent a l’expedient de creació del servei. Fins i tot han llençat falses acusacions sobre la relació entre el govern i alguna empresa de serveis funeraris. Tot això, fent ballar dades i acusant al govern d’ocultar l’expedient i la informació. Al respecte d’aquesta qüestió voldria fer diversos aclariments en resposta als articles penjats a la pàgina web del Bloc Olesà, si ja ho vaig explicar en un post anterior, suposo que dec patir alguna mena de masoquisme 2.0 que em portar a llegir sovint els continguts de la seva web.

Aclariments:

1.- Tota la documentació que conté l’expedient ha estat enviada a tots els partits amb representació al Consistori per correu electrònic una setmana abans del Ple, amb un oferiment explícit per parlar-ne de la qüestió en el moment que ho sol·licitessin i amb anterioritat al Ple. Els regidors del Bloc en cap moment es van adreçar a l’Ajuntament per poder parlar de la qüestió, fer una proposta o simplement demanar retirar el punt de l’ordre del dia per parlar-ho amb més tranquil·litat. Clar, que si meditem sobre la qüestió ens adonem que és millor no fer-ho i poder acusar al govern d’ocultar informació.

2.- El govern no planteja una privatització del servei sinó un model de gestió indirecta com el que desenvolupen molts altres Ajuntaments com el d’Esparreguera, Abrera, Martorell o Sant Andreu de la Barca.

3.- La documentació existent a l’expedient és correcta i així ho planteja el informe jurídic existent i degudament signat.

Fets aquests aclariments només cal afegir, recollint el guant que llença el bloc des de la seva web, que estic en disposició d’afrontar un debat públic i cara a cara amb el Sr. Planas per tractar aquesta qüestió. De fet, estic en disposició de debatre amb el Sr. Planas sobre qualsevol qüestió que ell vulgui plantejar.

En qualsevol cas, més enllà del soroll mediatic, lo important d’aquest qüestió és que aviat el Tanatori serà una realitat.

martes, febrero 3

Un “pin” pels del bloc

De quan en quan navego per la web dels “companys” del Bloc Olesà, llegeixo els seus articles i intento reflexionar al respecte. Suposo que deu ser una mena de masoquisme 2.0 que no puc evitar. El cas és que el seu article amb el títol “l’Equip de Govern, una altra vegada, vulnera els drets de l’oposició”, de data 29 de gener m’ha deixat absolutament perplex. (Podeu accedir a l’article clicant sobre l’enllaç).

En aquest article, en essència, es queixen per no haver estat convidats a la visita del Conseller Nadal a Olesa i demanen ser informats de tots els actes públics, rebre un pin de l’Ajuntament i un carnet que els identifiqui com a Regidors. Al respecte de tot això voldria fer algunes consideracions:

1.- La visita del Conseller Nadal NO va ser un acte públic, sinó una signatura de conveni, concretament del conveni per l’atorgament de la subvenció vinculada a la llei de barris. Tal i com preveuen les normes de protocol, una signatura de conveni no és un acte públic sinó privat, a la que únicament es convoquen a les parts que han participat i als mitjans de comunicació. Es per això que no es convoquen ni als regidors de l’oposició, ni a les entitats, ni als ciutadans, perquè es tracta únicament de la signatura d’un conveni. Molt sovint es signen convenis amb d’altres administracions per l’atorgament de subvencions, alguns es signen a l’Ajuntament i en d’altres ocasions l’Alcalde s’ha de desplaçar per signar-los, ja sigui a la Generalitat, al Consell Comarcal o a la Diputació de Barcelona. Cal afegir, que quan signem un conveni amb la Generalitat, ni l’Ajuntament convida a tots els membres del consistori ni la Generalitat convida a tots dels Diputats al Parlament sinó que els responsables de cada administració són els que participen. Vostès s’imaginen que cada cop que el President de la Generalitat signés un conveni amb alguna altre administració hagués d’anar acompanyat per l’Artur Mas?

2.- Pel que fa als actes públics que organitza l’Ajuntament, els regidors del bloc, al igual que tots els membres del Consistori sempre són convidats, tot i que no sempre assisteixen.

3.- En quant a un carnet que els acrediti com a Regidors, fa anys que l’Ajuntament d’Olesa no en fa, ni pels regidors del govern, ni pels regidors de l’oposició. Senzillament, em sembla innecessari. En tot el temps que sóc regidor del govern, tot i assistint a actes oficials al Palau de la Generalitat o a la Diputació de Barcelona, mai ningú m’ha demanat que acrediti la meva condició de regidor amb un carnet. I si alguna vegada ho fan, crec que n’hi haurà prou amb el meu DNI. Cal afegir, que és la primera vegada que em trobo amb una petició d’aquestes característiques. Però cap problema, si volen un carnet es pot fer un carnet, només cal retallar una cartulina...

4.- Pel que fa al pin d’Olesa que demanen, cap problema, no ens discutirem ara per això, així que si es necessari encarregarem pin, clauer, bolígraf, carpeta, encenedor i, si m’apures, fins i tot dos medalles...